ترویج ارتباط با مصرف کننده

ارتباطات و تداوم مصرف کنندگان بخش مهمی از هر استراتژی بازاریابی است . در حقیقت، نقطه شروع تمام  بهبودها است، زیرا صدای مصرف کننده به شرکتها اطلاعات داده می شود.. آیا همه شرکت ها به صدای مصرف کننده گوش می دهند؟  این تنها مواردی است که یک فرایند ارتباط موثر مصرف کننده

ادامه مطلب